các nhà phát triển đang sử dụng miễn phí dịch vụ blackberry analytics của rim được hỗ trợ bởi webtrends sẽ có sự đổi mới vào cuối tuần này. rim đã gửi một email thông báo rằng cổng thông tin sẽ được thiết kế lại , việc đó sẽ bắt đầu từ thứ bảy ngày 12 tháng 11 lúc 7:30 (múi giờ pacific time) và kéo dài trong vài giờ. tuy nhiên dịch vụ blackberry analytics vẫn tiếp tục thu thập dữ liệu tại thời điểm đó , nhưng cổng thông tin sẽ không phục vụ trong suốt thời gian đó. không có thêm bất kỳ báo cáo nào về việc thay đổi cũng như về bộ công cụ sdk

ba thay đổi chính là:
  • access rights for spaces - quyền truy cập vào từng vùng ứng dụng (tính năng mới): đối với nhóm các nhà lập trình, sự đổi mới này cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát mà trong đó người dùng vẫn có thể truy cập vào từng vùng của ứng dụng. lưu ý rằng bất kỳ tài khoản nào không có quyền quản trị được tạo ra sau khi cập nhật sẽ bị mặc định không có quyền truy cập. bạn có thể cấp quyền truy cập cho người sử dụng dối với từng ứng dụng riêng.
  • performance enhancements - cải tiến hiệu suất
  • rest apis: cải tiến các dịch vụ web rest

bạn có thể tìm thấy blackberry analytics portal tại blackberry.webtrends.com


dauden.vn
nguồn :berryreview​