điều đó có vẻ như at&t kiên quyết thực hiện điều này đối phó với t-mobile. theo tờ wsj, at&t đang xem xét "hình thành một liên doanh để liên kết nguồn tài sản mà 2 nhà mạng lớn của mỹ này đang sở hữu đó là băng thông và khách hàng." tin đồn liên doanh xuất hiện là do at&t muốn bằng cách này để có thể sử dụng các quang phổ mà t-mobile đang sở hữu, muốn làm được điều đó at&t sẽ phải trả cho t-mobile một khoản không nhỏ là 4 tỷ $.

có phải at&t nghĩ rằng 3 nhà khai thác không dây sẽ tốt hơn so với 4. tuy nhiên vấn đề có nhiều mặt, nếu chia sẻ băng tần giữa at&t và t-mobile có vẻ là tin tốt cho khách hàng của 2 nhà mạng này. mặt khác sẽ có một số yêu cầu với các thiết bị blackberry phải sử dụng quad band 3g vì trước nay những thiết bị blackberry được cung cấp cho 2 nhà mạng này khác nhau về băng tần.


nguồn: berryreview

View more random threads: