blackberry playbook os 2.0 bản official được thiết kế với nhiều cải tiến tuyệt vời cho cả người dùng và các nhà phát triển. đối với các nhà phát triển web, các nền tảng web trên blackberry tiếp tục được cải tiến sau mỗi lần cập nhật phần mềm. tôi xin chia sẻ một số cải tiến thú vị đã được thực hiện các như là một phần của blackberry playbook viên os 2.0 cập nhật. những cải tiến trong bộ công cụ webkit nhằm hỗ trợ html5 và blackberry webworks dành cho các nhà phát triển với những nỗ lực nhằm giúp họ có được ứng dụng chất lượng và đem lại trải nghiệm tích cực hơn cho người dùng.

người sử dụng máy tính bảng blackberry playbook đã cài đặt hệ điều hành 2.0 beta trước đây có thể đã nhìn thấy các công cụ webkit được cải thiện, nâng cấp xuất hiện từ phiên bản 2.0.0.7262. phiên bản hiện tại của webkit trên máy tính bảng blackberry playbook xuất hiện từ tháng 11 năm 2011 tháng mười một.

tất cả những điều đó như một sự chuẩn bị cho html5 được thiết kế trên blackberry và dự đoán rằng nó thậm chí còn tốt hơn bây giờ?

  • support for webgl, including 3d context and native binary data. take advantage of open gl es technology and 3d graphics in your blackberry application content.
  • updated web inspector is now designed with better debugging support. new features such as settings menu, network panel, contextual menus and pretty print javascript® make it easier for developers to debug and optimize their web content.
  • html5 canvas is now hardware accelerated, meaning it is designed for faster performance and higher frame-per-second (fps) rendering of 2d graphics content.
  • css3 accelerated animations and transforms are now smoother thanks to high quality service improvements to graphics rendering for the engine.
  • added filereader api, which is designed to search, retrieve and display files from the blackberry tablet os shared folder, and helps integrate camera pictures, videos, music and documents from the blackberry playbook tablet into your web applications.
  • improved html5 support including new form fields (keygen, output, meter) and input types (text, search, tel, url, email, datetime, date, month, week, time, datetime-local, number, range).
  • enhanced xmlhttprequest object adds support for text and array buffer response typenguồn: blackberry

View more random threads: