các pác dâu đen hay ace nào có phần mềm có thể chuyển đổi file và hình ảnh giữa pb và điện thoại hay giữa các pb với nhau không?
:cold: