rim thông báo cho các nhà cung cấp ứng dụng trong app world biết rằng họ đã thực hiện một sửa đổi nhỏ gọi là "app world vendor agreement" - "hiệp định bán hàng" vào đầu tuần này ( tài liệu ). sự thay đổi duy nhất là tại mục 10 (k) mà rim làm rõ về các thành phần mã nguồn mở cho phép trong app world. đây là cách họ diễn đạt nó:
chúng tôi đã công bố một sự thay đổi nhỏ trong "app world vendor agreement". bấm vào đây để xem chi tiết về phiên bản mới. những thay đổi ở mục 10(k), từ đó làm rõ rằng các thành phần mã nguồn mở không bị cấm, bao gồm những thành phần không thỏa hiệp với tính độc quyền của bất kỳ đoạn mã và thông tin độc quyền của rim hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác (ví dụ, các thư viện sdk /ndk độc quyền của rim hay của bên thứ ba khác ).
dưới đây là trích dẫn được thêm vào:compliance with permissive open source licenses, such as recent bsd and mit licenses, should be relatively straightforward. other common open source licenses, such as the various versions of (l)gpl are more complex. use of components subject to such licenses may or may not be permitted depending upon a variety of factors including the specific license version, context, and use model.
nguồn: berryreview

View more random threads: