tiếp sau cuộc thi bbm challenge council - blackberry ® challenge council project là phiên bản tiếp theo của bbm challenge council. cuộc thi này được xem như một thử thách để chứng minh một số sự thực về những chiếc blackberry mới (bb7). cung cấp cho bạn tất cả mọi tin tức có thể bằng nhiều cách thông qua các thử thách trong trò chơi. nhiệm vụ của những người trong hội đồng là phải giải thích được và làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm nhất định về điện thoại thông minh blackberry mới nhất. streeter amir sẽ trình bày một đoạn video được thiết kế để làm nổi bật một tính năng cốt lõi của điện thoại thông minh blackberry giúp bạn hiểu thêm về nó. bbm music là một trong những ứng dụng đặc biệt mà rim muốn giới thiệu rộng rãi hơn và cho những người tham gia hiểu thêm về nó. giá trị giải thưởng của cuộc thi khá cao tuy nhiên lại hạn chế cho 50 tiểu bang khắp nước mỹ, một số quận thuộc columbia và canada.

thông tin và điều lệ cuộc thi.challenge council project program info

program info

the blackberry® challenge council is here to prove that the new blackberry has got it goin’ on. really, it does. it’s got everything you need to do everything you need it for. if you don’t believe us, we’re going to prove it.

the council

the challenge council is headed by streeter & amir. they’re a two-man team on a mission to shed some light on certain misconceptions about the latest blackberry smartphones. to all the folks out there who say blackberry just doesn’t cut it, they’ll respond. with the help of a special guest, each webisode will follow our fearless leaders on their quest to take on the naysayers and share the truth.

debunking videos

in each webisode, streeter & amir will present a debunking video, designed to highlight a core feature of the latest blackberry smartphones. after you’ve watched these videos, you’ll agree, beyond a shadow of a doubt, that the proof is in the blackberry pudding (yeah, we said it).

the challenges

each webisode will also feature a challenge that streeter & amir issue to the community at large. the challenges are designed to let the viewer experience, for themselves, what blackberry smartphones are capable of. participants will upload their content entries to the site and the challenge council will determine the winners. the winning entries, naturally, will receive fabulous prizes like tickets to great events and trips with their friends. thumbs everywhere will rejoice.

challenges will each be open for submissions for two weeks. below is the schedule so you can check back here and enter once per challenge:

  • challenge 1: open 04/12/2012 – 04/25/2012
  • challenge 2: open 04/26/2012 – 05/09/2012
  • challenge 3: open 05/10/2012 – 05/23/2012
  • challenge 4: open 05/24/2012 – 06/06/2012
  • challenge 5: open 06/07/2012 – 06/20/2012

for a complete list of rules please read the terms & conditions and contest rules.
nguồn: bbmchallenge

View more random threads: