những thông tin về usb host & bluetooth api cho blackberry 10 là hoàn toàn có cơ sở. trong khuôn khổ hội nghị blackberry 10 jam sẽ có một phiên nói chuyện đặc biệt về nó, mã của phiên nói chuyện này là grp101 – roundtable: blackberry 10 usb and bluetooth extensibility. có ba nhân viên của rim sẽ tham gia thảo luận về việc làm thế nào để các phụ kiện đó có thể kết nối qua usb hoặc bluetooth.

  • learn about the usb apis for blackberry 10 (e.g. usb host-mode serial device, android accessory protocol etc.
  • discover bluetooth apis for blackberry 10 (e,g. serial port profile, device discovery, etc.)
  • offer feedback to product managers on the usefulness of these technologies

đây là cách rim mô tả về nó:

các phụ kiện kết nói với thiết bị qua bluetooth ® và usb có thể làm tăng thêm sự lựa chọn các cơ chế đầu vào và đầu ra cho người sử dụng. blackberry ® 10 đem đến cho người dùng khả năng hỗ trợ các phụ kiện qua kết nối usb hoặc bluetooth. công nghệ này đòi hỏi người phát triển phải kiểm soát tốt hơn các thiết bị được kết nối bằng cách sử dụng các api mà rim cung cấp.


nguồn: berryreview

View more random threads: