rim đã giữ lại hứa dành cho các nhà phát triển. họ tung ra bản thử nghiệm đầu tiên của blackberry webworks sdk và betas emulator ripple tại blackberry 10 jam vào đầu tháng 05 vừa qua. và bây giờ là bản cập nhật thứ 2. cùng với thông báo về lần cập nhật tiếp theo có thể sẽ vào đầu tháng bảy. một trong những sửa lỗi mà nhiều nhà phát triển hứng thú là bây giờ họ đã có thể sign ứng dụng bằng cách kích hoạt web inspector, tuy nhiên phải nhớ tắt nó đi trước khi bạn gửi lên cho app world.

kiểm tra chi tiết đầy đủ về nội dung cập nhật tại trang <a href="http://devblog.blackberry.com/2012/06/blackberry-10-webworks-sdk-ripple-update/" target="_blank" rel="nofollow">blackberry </a>devblog

tải về các bản cập nhật trên tại blackberry html5 webworks microsite

View more random threads: