đoạn video phỏng vấn geoff, người chịu trách nhiệm về ứng dụng near field communication tại rim. chủ đề được đề cập trong đoạn video bao gồm những khả năng ứng dụng nfc trong thực tế. những ứng dụng nfc có khả năng phục vụ cho cả doanh nghiệp và người dùng cuối. ngoài ra ông còn giới thiệu cho chúng ta một loạt các trường hợp có thể sử dụng nfc, rất nhiều doanh nghiệp đang sẵn sàng để thực hiện một cuộc cải cách lớn để thay đổi cách mà chúng ta đang sử dụng điện thoại, với điện thoại thông minh blackberry bạn có một cách khác để tương tác với môi trường xung quanh.


nguồn: blackberryos