Tên Ứng Dụng : Computer Science Number Manipulator<CSNM>
Hỗ Trợ OS 5.0+
Download : Apps.bbvn.net

Computer Science Number Manipulator là một ứng dụng giúp chúng ta chuyển đổi qua lại giữa hệ thập phân - nhị phân - bát phân - thập lục phân và cả ký tự ASCII thể hiện của giá trị đó một cách nhanh chóng, dễ dàng.


Nguồn Internet
Dâu Đen Tổng Hợp​