hiện tại, khi bạn muốn thêm một số liên lạc hay một địa chỉ email thì phải cài đặt thêm phần mới thứ ba hỗ trợ để add vào. nhưng với os 7.0 trên blackberry, mọi việc thật dễ dàng. đơn giản, để thêm thông tin liên lạc bạn chỉ cần di chuyển đến địa chỉ email hay số điện thoại cần add vào sau đó nhấn menu chọn tính năng "add to contact", một cửa sổ popup yêu cầu hiện ra bạn có thể tùy chọn tạo thêm một liên lạc mới hay thêm thông tin vào liên lạc hiện có
.
dauden.vn
nguồn berry review.