khoảng đầu năm ngoái (tháng 3/2011) rim đã cung cấp miễn phí dịch vụ lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây dành cho doanh nghiệp có sử dụng bes. các chi tiết về dịch vụ này được rim nêu rõ tại blackberry world 2011 và tung ra một phiên bản beta cho người dùng vào khoảng tháng 10. đến hôm nay rim đã chính thức tung ra dịch vụ blackberry business cloud services hỗ trợ microsoft office 365 cho doanh nghiệp và chính phủ cùng với dịch vụ exchange online độc lập có thể làm việc với cả doanh nghiệp và người dùng blackberry cá nhân.

bạn có thể đọc thêm về nó tại www.blackberry.com/cloudservices

tính năng bao gồm:
single login

 • log in to the blackberry business cloud services using the same credentials that you use to access microsoft office 365 - một thông tin đăng nhập duy nhất cho cả blackberry business cloud services và microsoft office 365

powerful and familiar administration - khả năng quản lý mạnh mẽ và quen thuộc

 • look and feel similar to the blackberry administration service for the blackberry® enterprise server - tương tự như cách admin quản trị bes của họ
 • manage individual user accounts, groups, and your entire organization all from the blackberry business cloud services web console. you can also activate blackberry devices and send wireless commands. - quản lý tài khoản người dùng cá nhân, nhóm, và toàn bộ tổ chức. tất cả chỉ với blackberry business cloud services. bạn cũng có thể kích hoạt các thiết bị blackberry và gửi các lệnh không dây.

wireless activation - kích hoạt từ xa

 • activate devices over the wireless network and associate them with the blackberry business cloud services - kích hoạt thiết bị qua mạng không dây từ xa và kết hợp chúng với các dịch vụ blackberry business cloud services

support for personal devices - hỗ trợ cho các thiết bị cá nhân

 • blackberry balance allows for an employee’s use of a single blackberry smartphone for both work and personal without compromising the security of corporate data. this feature is available on devices running blackberry® 6 or later. - blackberry balance cho phép một nhân viên sử dụng một điện thoại blackberry duy nhất cho cả công việc và cá nhân mà không có ảnh hưởng đến sự an toàn dữ liệu của công ty. tính năng này có sẵn trên các thiết bị chạy hệ điều hành blackberry ® 6 hoặc mới hơn.

instant messaging - tin nhắn tức thời

 • supports blackberry® messenger and consumer instant messaging applications available from the blackberry app world™ storefront - hỗ trợ blackberry ® messenger và các chương trình tin nhắn tức thời khác có sẵn từ blackberry app world

data protection - bảo vệ dữ liệu

 • uses aes as the symmetric key crytographic algorithm to protect data that is in transit between the blackberry business cloud services and devices - sử dụng aes , đây chính là thuật toán crytographic đối xứng quan trọng để bảo vệ dữ liệu trong quá trình chuyển đổi giữa blackberry business cloud services và các thiết bị blackberry
 • protects the connection between blackberry business cloud services and the blackberry administration service using https - bảo vệ kết nối giữa blackberry business cloud services và blackberry administration service bằng cách sử dụng giao thức https
 • provides it policies and it administration commands to control the behaviour of the device. - cung cấp cho nó các chính sách và các lệnh quản lý it để kiểm soát hoạt động của thiết bị

web-based self-service : tự phục vụ dựa trên nền web


 • allows users to switch devices, back up and restore data on devices, set their own activation passwords, or send wireless commands to lock or erase the data on devices. - cho phép người dùng chuyển đổi thiết bị, sao lưu và khôi phục dữ liệu trên các thiết bị, thiết lập mật khẩu kích hoạt riêng của họ, hoặc gửi các lệnh từ xa để khóa hoặc xóa dữ liệu trên các thiết bị

user features - tính năng người dùng

 • supports all of the messaging features that users expect with blackberry devices, including wireless email reconciliation, email filters, email forwarding, signatures, out-of-office reply, contact lookup and updates, attachment viewing and downloading, personal distribution lists, personal folders and subfolders, follow-up flags, calendar event forwarding, availability viewing in meeting invitations, and so on. - hỗ trợ tất cả các tính năng nhắn tin mà người dùng mong đợi với các thiết bị blackberry.
nguồn: berryreview