E mới mua con Q5 giờ k có mật khâu bb id . Bác nào giúp e xử lí với . 10.3.2836