E mới mua con Q5 giờ k có mật khâu bb id . Bác nà o giúp e xử lí với . 10.3.2836