Ông ấy giàu nói gì chả đúng! Giàu nói cái gì cũng trở thành triết lý được nhi!